-
REKOMENDASI BUKU MOTIVASI ISLAM

MUKASYAFATUL QULUB

Menyingkap Tabir Hati untuk Mendekati Allah
“Abu Hamid al-Ghazali adalah seorang imam yang fakih, ahli kalam yang cerdas, dan penulis karya-karya tasawuf yang luar biasa.” 

Imam an-Nawawi, penulis kitab Riyȃdh ash-Shȃlihȋn

S I N O P S I S

MUKASYAFATUL QULUB

Allah adalah tujuan hidup orang mukmin, muara kebahagiaan hakiki. Untuk sampai ke sana, ia mesti melewati jalan yang tak mudah. Banyak sekali aral dan godaan yang membuatnya berhenti, menyimpang, atau balik arah. Di dalam diri juga banyak penggoda dan penghambat hati (qalb). Hati yang merupakan penghubung utama dengan Allah juga mudah berubah-ubah—sesuai karakternya—serta rentan dimasuki penyakit yang membuatnya keruh, keras, tertutup, bahkan mati.
Al-Ghazali, salah satu tokoh besar tasawuf abad ke-6 H, banyak sekali membahas persoalan hati dalam karya-karya master piece-nya. Bukan hanya mengenai hakikatnya, melainkan juga fungsinya yang utama untuk mengenal Allah (makrifat), sampai kepada-Nya (wushul), hingga meraih cinta dan rida-Nya. Buku ini merangkum banyak hal berkaitan dengan hati, mulai amal-amal hati, amal-amal lahiriah, akhlak, muamalah, hingga hari akhir. Didasarkan pada al-Quran, hadis, perkataan ulama, serta kisah-kisah sarat hikmah dan pelajaran berharga, buku ini menyingkap, melembutkan, dan menghidupkan hati kita lebih dekat dengan Allah.
-

S P E S I F I K A S I

SPESIFIKASI BUKU

#Berikut data buku

______

Judul : Mukasyafatul Qulub, Menyingkap Tabir Hati untuk Mendekati Allah
Penulis : Imam al-Ghazali
Genre : Motivasi Islam
Penerbit : Alifia
Cetakan : I, Juli 2020
Ukuran : 15 x 23 cm
Tebal : 688 halaman (3.7 cm)
ISBN : 978-623-7163-32-9
Berat : 900 gram
-

“Sebuah buku luar biasa yang mengajari Anda untuk mencintai Allah dengan amal-amal saleh. Buku yang juga memberi tahu Anda bahwa Allah selalu menyertai hingga Anda sampai kepada-Nya.” —Goodreads

P E N U L I S

Imam al-Ghazali


#Ulama Ahli Fikih

______

Imam al-Ghazali. Lengkapnya, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad ath-Thusi asy-Syafi’i al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 H di kota Ghazal, Persia. Di kota kelahirannya yang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, al-Ghazali menuntut ilmu dari para ulama ternama. Dengan kecerdasannya, dalam usia yang masih sangat muda, ia sudah dikenal alim dalam persoalan agama. Ia ahli dalam bidang filsafat, tasawuf, tafsir, hadis, kalam, serta fikih dan ushul fikih. Karena pengetahuannya yang mendalam di bidang-bidang tadi, ia digelari sebagai “Sang Hujjatul Islam”. Pada mulanya ia menggandrungi filsafat, tetapi kemudian beralih mendalami tasawuf hingga akhir hayatnya. Ia wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H dalam usia 55 tahun.
Karya-karyanya sangat banyak, di antaranya: Ihyȃ’ ‘Ulȗm ad-Dȋn, Mȋzȃn al-‘Amal, Kimiya’ as-Sa’ȃdah, Misykȃt al-Anwȃr, Minhȃj al-‘Ȃbidȋn, ad-Durar al-Fȃkhirah fi Kasyf ‘Ulȗm al-Ȃkhirah, al-Qurbȃn Ilallȃh, Akhlȃq al-Abrȃr wa an-Najȃt min al-Asrȃr, Bidȃyah al-Hidayah, al-Mabȃdi’ wa al-Ghȃyah, Talbȋs al-Iblȋs, Nashȋhah al-Mulk, ar-Risȃlah al-Laduniyah, ar-Ris%58lah al-Qudsiyah, al-Ma’khadz, al-Amȃli, Mukȃsyafah al-Qulȗb (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Alifia Books), dan lain-lain.

KEUNGGULAN

Kelebihan & Keunggulan Membeli Buku ini di Azzikri.com?

______

-
-
-
-

T E S T I M O N I

KATA MEREKA TENTANG YANG TELAH PUAS DENGAN PELAYANAN KAMI


_____

-

H A R G ABerapa Harga Buku ini ?

HARGA DISKON KHUSUS UNTUKMU

Khusus untuk pembeli tercepat hari ini, kami memberikan diskon khusus untuk Anda, agar segera memiliki buku spesial ini

HARGA SATUAN


Rp. 298.000Rp. 225.000,-Ambil kesempatanmu sekarang juga..!!

DISKON TERBATAS DAN REBUTAN

Tenang aja..!!!

Kami hanya menjual buku 100% ORI, Kalau terbukti KW/Palsu kami ganti buku baru tanpa ribet

HATI-HATI BUKU MURAH TAPI KW/ PALSU/ FOTOCOPY

____________________
Sekali lagi, ini adalah sebuah pengetahuan berharga !
Sebuah buku referensi tentang semangat yang harus dibaca dan direkomendasikan untuk setiap orang muslim, setidaknya selama sisa hidupnya. Semoga bermanfaat.
____________________
dibuat denganberdu